Hushåll med allmänt bostadsbidrag, genomsnittliga bidragsbelopp, boendeutgifter och hushållens inkomster

NIT219A

Tema

Boende / Allmänt bostadsbidrag

Datainnehåll

Hushåll som fått allmänt bostadsbidrag under statistikmånaden samt deras genomsnittliga bostadsbidrag, boendeutgifter och bidragsgrundande inkomster per månad.

I rapporten anges den andel av hushållets boendeutgifter som utgörs av de inkomster som inverkat på bostadsbidraget, både före bostadsbidraget och efter bostadsbidraget. I rapporten ingår dessutom uppgifter om den genomsnittliga ytan av bidragstagarnas bostad samt boendeutgifterna per kvadratmeter.

Från och med uppgifterna för år 2015 har man slutit sig till hushållets livssituation utgående från hushållets inkomster, och ett hushåll statistikförs alltid i en enda livssituationsklass. När det gäller uppgifterna för åren 2007–2014 bestämdes hushållets livssituation separat utifrån den sökandes och makens inkomster, och samma hushåll kunde statistikföras i två olika livssituationsklasser.

Variabler och klassificeringar

Statistikföringstid

Årsuppgifter från 2007. Månadsuppgifter för innevarande år och de två föregående åren.

Uppdateringsfrekvens

Varje månad. Årsuppgifter i januari.

Källa

FPA. Statistikregister ur handläggningssystemet för allmänt bostadsbidrag (totalmaterial).

Ytterligare information

Närmare information om allmänt bostadsbidrag finns på www.fpa.fi » Om FPA » Statistik » Statistik efter ämne » Allmänt bostadsbidrag och under Privatpersoner » Boende » Allmänt bostadsbidrag.

Kontaktinformation

FPA, statistiktjänsten
e-post: tilastot@kela.fi