Statlig ersättning till enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården

NIT178A

Tema

Sjukdom / Sjukvårdsersättning

Datainnehåll

Folkpensionsanstalten ersätter av statens medel enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården för kostnader för sjukvårds- och moderskapsförmåner som har getts personer som är försäkrade i något annat land än Finland. Rapporten innehåller uppgifter om statlig ersättning som utbetalats under statistikföringsperioden. Uppgifterna anges bl.a. på basis av grunden för rätt till vård, det ersättningsansvariga landet, det sjukvårdsdistrikt till vilket den mottagande enheten hör samt besöks- eller vårdtiden. I uppgifterna ingår både öppenvård och sjukhusvård.

En person som fått vård är när det gäller statliga ersättningar som betalats ut under statistikföringsperioden, en person för vars vård statlig ersättning har betalats till en enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården under statistikföringsperioden.

Antalet sjukhusdagar beräknas på basis av sjukhustiden. Om sjukhustiden fortgår över årsskiftet statistikförs vårddagarna på det senare året. En (1) faktura omfattar en oavbruten sjukhustid. Dygnsavgiften för en oavbruten sjukhustid kan variera.

Antalet fakturor är antalet Y31-blanketter på basis av vilka ersättning har betalats ut under statistikföringsperioden.

Med utbetald statlig ersättning avses beloppet i euro av de kostnader för öppenvård eller sjukhusvård som betalats ut under statistikföringsperioden. Den statliga ersättningen utbetalas till kommuner, samkommuner eller sjukvårdsdistrikt genom satskörning två gånger per år. Dessutom kan separata utbetalningar göras.

Variabler och klassificeringar

Statistikföringstid

Årsuppgifter sedan 2008. Månadsuppgifter för innevarande år och de två föregående åren.

Uppdateringsfrekvens

Varje månad. Årsuppgifter i januari.

Källa

FPA. Statistikregister över statlig ersättning.

Ytterligare information

Närmare information om rehabilitering finns på www.fpa.fi » Om FPA » Statistik » Statistik efter ämne » FPA-rehabilitering och under Privatpersoner » Rehabilitering.

Kontaktinformation

FPA, analytik- och statistikgruppen
e-post: tilastot@kela.fi