Hushåll med allmänt bostadsbidrag och genomsnittliga bidragsbelopp

NIT150A

Tema

Boende / Allmänt bostadsbidrag

Datainnehåll

Antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag och genomsnittliga (euro/hushåll/statistikmånad) bidragsbelopp under statistikmånaden.

Som ett hushåll betraktas en eller flera personer som varaktigt bor i samma bostad. Endast personer som är bosatta i Finland anses varaktigt höra till hushållet. Hushållet företräds av bostadens innehavare eller dennes make eller den person i vars namn hyres- eller besittningsavtalet ingåtts.

Från och med uppgifterna för år 2015 har man slutit sig till hushållets livssituation utgående från hushållets inkomster, och ett hushåll statistikförs alltid i en enda livssituationsklass. När det gäller uppgifterna för åren 2007–2014 bestämdes hushållets livssituation separat utifrån den sökandes och makens inkomster, och samma hushåll kunde statistikföras i två olika livssituationsklasser.

Variabler och klassificeringar

Statistikföringstid

Årsuppgifter från 2007. Månadsuppgifter för innevarande år och de två föregående åren.

Uppdateringsfrekvens

Varje månad. Årsuppgifter i januari.

Källa

FPA. Statistikregister ur handläggningssystemet för allmänt bostadsbidrag (totalmaterial).

Ytterligare information

Närmare information om allmänt bostadsbidrag finns på www.fpa.fi » Om FPA » Statistik » Statistik efter ämne » Allmänt bostadsbidrag och under Privatpersoner » Boende » Allmänt bostadsbidrag.

Kontaktinformation

FPA, analytik- och statistikgruppen
e-post: tilastot@kela.fi