Määrätyimmät (10) lääkeryhmät

NIT056C


Aihe

Sairastaminen / Lääkkeet

Tietosisältö

Raportin avulla voidaan tarkastella apteekkien välityksellä sairausvakuutuksesta korvattujen lääkkeiden kustannuksia ja reseptien lukumääriä lääkäriryhmittäin. Mukana ovat tiedot 10 yleisimmästä lääkeryhmästä. Tiedot ovat tarkasteltavissa koko maan tasolla, sairaanhoitopiireittäin tai lääkkeen määränneen lääkärin erikoisalan mukaan. Haluttaessa tarkastelu voidaan rajoittaa terveyskeskuslääkäreiden määräämiin lääkkeisiin.

Muuttujat ja luokitukset

Sairaanhoitopiiritieto perustuu lääkkeen määrääjän asuinkuntaan tilastointivuoden lopussa. Jos lääkkeen määränneellä lääkärillä on useita erikoisaloja, kirjautuu hän tilastossa tilastointivuonna viimeisimmän erikoisalansa perusteella.

Tieto lääkärin toimimisesta pääasiassa terveyskeskuksessa perustuu Suomen Lääkäriliitosta saatuihin rekistereihin.

Tilaston pohjana oleva lääkärimäärä perustuu kussakin lääkäriryhmässä niiden lääkäreiden määrään, joiden määräämiä lääkkeitä on ko. vuonna korvattu sairausvakuutuksesta.

Lääkäreiden erikoisalojen luokittelu perustuu asetukseen erikoislääkärin tutkinnosta (420/2012). Aiempien asetusten mukaan suoritetut erikoislääkärin tutkinnot on sovitettu tähän luokitteluun. Tietosuojasyistä erikoisalakohtaiset tiedot ovat valittavissa vain, kun erikoisalalla on vähintään 7 lääkäriä.

Lääkkeet on luokiteltu ATC-luokituksen (Anatomis-terapeuttis-kemiallinen luokitus) mukaan. Luokituksessa lääkkeet luokitellaan aluksi 14 pääryhmään ja edelleen alaryhmiin. ATC-luokittelemattomia valmisteita ovat mm. apteekissa valmistetut lääkkeet ja useat perusvoiteet, kliiniset ravintovalmisteet ja erityislupavalmisteet. Lääkkeiksi luokitellut ravintovalmisteet sisältyvät luokkaan V06. Luokka V06 sisälsi kuitenkin lokakuuhun 2010 asti satunnaisesti myös eräitä lääkkeeksi luokittelemattomia ravintovalmisteita.

Reseptillä tarkoitetaan yhdellä kertaa apteekista toimitettua tietyn lääkevalmisteen erää. Vuodeksi määrätty lääkevalmiste kirjautuu tilastoon yleensä useana reseptinä, koska potilas noutaa lääkkeensä tavallisesti kolmen kuukauden välein.

Kustannuksella tarkoitetaan lääkkeen hinnasta ja apteekin toimitusmaksusta koostuvaa summaa, josta ei ole vielä vähennetty sairausvakuutuskorvausta.

Tilastointiaika

Tiedot viideltä viimeiseltä vuodelta.

Päivitystiheys

Vuosittain toukokuussa.

Tietolähde

Kela

Lisätietoja

Tilastossa resepti ja kustannus tilastoituvat lääkkeen ostoajankohdan mukaan. Tilastossa uusittu lääkemääräys kirjautuu uusineen lääkärin määräykseksi.

Jos lääkäri on erikoistunut tai erikoisalaan on tullut muutoksia, tieto tästä ei ole välttämättä välittynyt Kelaan 27.2.2015–15.5.2016 välisenä aikana teknisten ongelmien vuoksi.

Lisätietoja myös Kelan verkkosivuilla https:/www.kela.fi/reseptit.

Anatomis-terapeuttis-kemiallisen luokituksen sisällöstä saa lisätietoja mm. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean Internet-sivuilta https:/www.fimea.fi/laaketieto/atc.

Yhteystiedot

Kela, lääkemääräyspalautetyöryhmä
sähköposti: laake.palaute@kela.fi